обявяване на финансов отчет: 100 лева

Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на годишния финансов отчет на търговците. Всеки търговец по силата на Търговския закон е задължен до 31 Март всяка година да изготви годишен финансов отчет за предходната година и да го представи за публикуване в Търговския регистър не по-късно от 30 Юни на текущата година. Несъобраяването с тази разпоредба води след себе си възможността за налагане на значителни санкции както на самото дружество, така и на длъжностните лица, отговарящи за представителството му и в частност управителите и директорите

* При издаване на фактура допълнително се начислява ДДС.