І. Промяна в седалището

-ново седалище на ЕТ -200 лв.

- ново седалище на ООД / ЕООД – 200 лв.

-нов адрес за кореспонденция на ЕТ,ЕООД и ООД – 180 лв

Обявените цени са в лева и включват всички държавни такси, печат и хонорар.

* При издаване на фактура допълнително се начислява ДДС

ІІ. Промяна в предмета на дейност

- ЕТ  – 200 лв.

- ООД / ЕООД – 200 лв.

Обявените цени са в лева и включват всички държавни такси, печат и хонорар.

* При издаване на фактура допълнително се начислява ДДС

ІІІ. Промяна в името

- ЕТ- 200 лв

- OOД/ЕООД – 200 лв.

Обявените цени са в лева и включват всички държавни такси, печат и хонорар.

* При издаване на фактура допълнително се начислява ДДС

ІV. Промяна в собствеността:

- прехвърляне на  ЕТ чрез продажба на търговското предприятие – 250 лв.

търговското предприятие на едноличния търговец може да бъде прехвърлено като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на Юридическо лице посредством договор който се заверява нотариално и се вписва в Търговския регистър.

- прехвърляне на  ООД или ЕООД  чрез продажба на търговското предприятие -250 лв.

- прехвърляне на  ООД или ЕООД  чрез продажба на дружествени дялове -  250 лв.

Най-популярният и бърз начин за промяна в собствеността върху капитала на ООД е извършване на продажба на дружествените дялове. Приобретателят може да е физическо или юридическо лице. Продажбата става с нотариално заверен договор, и се вписва в Търговския регистър.

Обявените цени са в лева и включват всички държавни такси, печат и хонорар.

* При издаване на фактура допълнително се начислява ДДС

V. Вписване и заличаване на съдружници:

- приемане на нов съдружник или съдружници в ООД, ЕООД, СД – 250 лв.

- напускане на съдружник или съдружници в  ООД, ЕООД,СД – 250лв.

Обявените цени са в лева и включват всички държавни такси, печат и хонорар.

* При издаване на фактура допълнително се начислява ДДС

VІ. Вписване на промяна в капитала на ООД или ЕООД:

-увеличаване на капитала – 250 лв;

- намаляване на капитала – 250 лв;

- довнасяне на капитала – 200лв.

*при увеличаване на капитала чрез апортна вноска се заплаща възнаграждение за три вещи лица в размер, определен от Агенцията по вписванията за конкретния казус.

VІІ. Вписване /назначаване/ на нов управител  или заличаване /освобождаване/ на управител на ООД или ЕООД – 200 лв

* При издаване на фактура допълнително се начислява ДДС

VІІІ. Прокурист:

- вписване /назначаване/ на прокурист  или заличаване /освобождаване/ на прокурист на ООД или  ЕООД – 200 лв

- вписване /назначаване/ на прокурист  или заличаване /освобождаване/ на прокурист на ЕТ – 200 лв

* Обявените цени за регистриране на фирми са в лева и включват всички държавни такси по регистрацията, печат (при необходимост) и хонорар.

* При издаване на фактура допълнително се начислява ДДС.