Регистрация на ООД – 220 лв.

Обявените цени са в лева и включват:

  • 1 Всички държавни такси по съдебната регистрация.
  • 2 Вписване в регистър „Булстат”.
  • 3 Печат.
  • 4 Хонорар.
Регистрация на ООД

Регистрация на ООД

Дружеството с ограничена отговорност е обединение на две и повече лица за осъществяване на обща търговска дейност. ООД е юридическо лице, което има права, задължения  и имущество, напълно различни от правата, задълженията и имуществото на физическите лица, участващи като съдружници в дружеството.Основното преимущество и най-характерен белег на ООД е ограничената отговорност на всеки от съдружниците. За задължения на дружеството съдружникът отговаря само до размера на дела си в капитала. Ако съдружникът е внесъл изцяло стойността на дела си в капитала, то на практика неговата отговорност за задължения на самото дружество към трети лица,  е изчерпана. Юридическото лице също не носи отговорност за задълженията на отделните съдружници. Възможно е обаче, за задължения на физическите лица-съдружници да бъде насочено изпълнение върху дружествените дялове на длъжника съдружник. В такъв случай, дружеството следва да изплати на кредитора стойността на дружествения дял на съдружника-длъжник.Ако това не бъде сторено е възможно кредиторът да поиска и ефективно да бъде извършено прекратяване на дружеството.Минималният капитал съгласно ТЗ е 2 лева. За осъществяване на някои специфични дейности има нормативни изисквания за по-висок минимален капитал.Капиталът може да бъде намаляван или увеличаван при спазване на законовите изисквания.

Решенията в ООД се взимат на общо събрание като за всяко общо събрание се изготвя протокол.Всеки съдружник има право на глас пропорционално на дяловото си участие. Мнозинството, с което се взимат решенията е посочено в ТЗ, но по някои въпроси е допустимо в дружествения договор да бъде уговорено друго мнозинство.Общите събрания се свикват от управителя или по искане на съдружниците, имащи 1/10 от капитала като на всеки съдружник се изпраща писмена покана с посочен в нея дневен ред. За да съществува и функционира ООД е необходимо съдружниците да приемат дружествен договор. С дружествения договор се уреждат всички основни въпроси,свързани с дейността на дружеството и правата и задълженията на участващите в него лица.

Съдружниците в ООД са длъжни да оказват съдействие за осъществяване предмета на дейност на дружеството. Неоказването на съдействие е предпоставка за изключване. Възможно е с оглед спиране осигуряването на съдружника, той да подаде в НАП декларация,че няма да упражнява дейност с личен труд в дружеството. Това действие обаче е само за целите на НАП и не може да се противопоставя на останалите съдружници, които при всички случаи имат право да изискват окозване на съдействие от съдружника.

Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Възможно е един дял да се притежава в съсобственост от няколко лица. Прехвърлянето на дружествени дялове става с нотариално заверен договор като в случаите, в които дялове се прехвърлят на външни на дружеството лица, е необходимо съдружниците да се съгласят да приемат приобретателя на дяловете като съдружник. Ако ООД остане с един съдружник, то тогава то следва да се трансформира в ЕООД

Управител на ООД може да е един или повече от съдружниците или трето лице.Ако бъде назначено трето лице за управител, следва да се отчете обстоятелството, че за дружеството ще възникнат по-големи задължения за внасяне социални осигуровки.

Заявка за регистриране на ООД

Стъпка 1 - Данни за дружеството
  1. *
  2. *
  3. *
 

cforms contact form by delicious:days