Регистрация на ЕООД – 220 лв.

Обявените цени са в лева и включват:

  • 1. Запазване на фирмено наименование
  • 2. Държавна такса за вписване в търговския регистър
  • 3. Изработка на печат
  • 4. Удостоверение за актуално състояние
  • 5. Хонорар за услугата
  • 6. Консултация

Какво представлява регистрацията на ЕООД? Какво означава ЕООД и какви права ни дава?

Регистрация на еоод

Регистрация на еоод

Едноличното търговско дружество с ограничена отговорност е всъщност друга форма на дружеството с ограничена отговорност. Основната разлика между ЕООД и ООД е в броя на участващите в дружеството лица. При ЕООД капиталът е съсредоточен изцяло в ръцете на едно лице, което би могла да е физически или юридическо. От обстоятелството, че ЕООД има едноличен собственик на капитала, произтичат някои особености във връзка с взимането решенията. При ЕООД няма общи събрания – едноличният собственик сам заседава и сам взима решения. Остава обаче изискването да се съставят протоколи за взетите решения. При регистрация на ЕООД вместо дружествен договор се изготвя и приема учредителен акт. В капитала на едноличното дружество също има особеност и тя се изразява в обстоятелството,че  не е нужно капиталът да се разделя на дялове т.е. допустимо е целият капитал да съставлява  един дял. Управител на ЕООД може да е едноличния собственик на капитала или трето лице. В случаите, в които едноличен собственик на капитала е юридическо лице, то решенията на ЕООД-ето се взимат от управителя на юридическото лице-собственик на капитала или определено от него лице. Фирмата  на дружеството задължително трябва да съдържа обозначението ЕООД, за да е ясно , че става въпрос за еднолично дружество

Всяко ЕООД може да се трансформира в ООД като се приемат нови съдружници и се изготвят съпътстващите това действия документи.

Важно е в учредителния акт да се предвидят последиците за дружеството, които биха настъпили с евентуалната смърт на едноличиния собственик. Възможно е да се предвиди,че наследниците могат да продължат дейността  като встъпят като съдружници.Ако това не е изрично посочено, то субсидиарно се прилага ТЗ, съгласно който дружеството се прекратява със смартта на едноличния собственик

Заявка за регистриране на ЕООД

Стъпка 1 - Данни за дружеството
  1. *
  2. *
  3. *
 

cforms contact form by delicious:days

Полетата маркирани с * са задължителни!.